Zgodnie z art. 31x ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś zgodnie z art. 31x ust. 2 ww. ustawy, świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Egzaminy kwalifikacje

Egzaminy kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

KOMISJA KWALIFIKACYJNA powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
  1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)
Opłaty: Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia:
  • w roku 2020 to kwota 260 zł.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Konto: PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Wnioski:
Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Zakres i grupy:
Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D- dozoru w następujących grupach: 1- elektroenergetyczna, 2- cieplna, 3- gazowa.

Tematyka egzaminacyjna:
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) dozoru w grupie cieplnej (gr. 2) eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

Uznawalność za granicą:
Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji.

Duplikaty uprawnień:
Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Koniński w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 60 zł.

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu w następujących terminach:
Miesiąc Egzamin od godz. 14:00

Styczeń

15.01.2020
29.01.2020

Luty

12.02.2020
26.02.2020

Marzec

11.03.2020
25.03.2020

Kwiecień

15.04.2020
29.04.2020

Maj

13.05.2020
27.05.2020

Czerwiec

10.06.2020
24.06.2020

Lipiec

15.07.2020
29.07.2020

Sierpień

12.08.2020
26.09.2020

Wrzesień

16.09.2020
30.09.2020

Październik

14.10.2020
28.10.2020

Listopad

12.11.2020
25.11.2020

Grudzień

16.12.2020
30.12.2020

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.

Wnioski egzaminacyjne na egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

NrTytułPlik
1 E1 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 1 .DOC .PDF
2 E2 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 2 .DOC .PDF
3 E3 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 3 .DOC .PDF
4 D1 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 1 .DOC .PDF
5 D2 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 2 .DOC .PDF
6 D3 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 3 .DOC .PDF